วิสัยทัศน์

สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง