พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาโดยดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้